Prodej a pronájem výstavních systémů

Roháčova 1126/70, Praha 3 - Žižkov, telefon: 222 212 791, 774 222 026, e-mail: info@dismedia.cz

Dis Media s.r.o. - zpracování osobních údajů - GDPR

Vážení zákazníci společnosti Dis Media s.r.o.,


jak jistě víte, od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost tzv. GDPR, neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V Dis Media s.r.o. v roli „správce“ osobních údajů dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou a v tomto e-mailu vás chceme informovat, jak s vašimi daty nakládáme.

Jaké osobní údaje spravujeme?
V našich systémech zpracováváme údaje: jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, DIČ (to může u fyzické osoby obsahovat rodné číslo).
Máte právo kdykoli dotazem zjistit, jaká data o vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rovněž máte právo kdykoli požádat o bezodkladné vymazání vašich dat z našich systémů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.


Za jakým účelem údaje spravujeme?
Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely splnění zákonných povinností, plnění smluv a objednávek na zboží či služby, které si u nás objednáváte například pro možnost operativního kontaktování při doručování zboží či pronajatých systémů.


Další důvod, proč uchováváme vaše údaje, je ten, abychom vás mohli příležitostně informovat o důležitých změnách v produktech, které používáte (např. o řešení technických problémů), o novinkách, zvýhodněných nabídkách, promo akcích a jiných výhodách, ze kterých můžete mít užitek. Na kontaktní e-maily, adresy či telefonní čísla nikdy nerozesíláme reklamní sděůlení bez vašeho výslovného souhlasu, který jste uvedli při registraci. Registrace přitom nijak nepodmiňuje nákup zboží či objednávku sluřeb.


Jak data zabezpečujeme?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a naše společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů. Osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou školeny a vázány smluvní povinností mlčenlivosti.


Předáváme vaše údaje jiným subjektům?
Pokud nevyužíváte v rámci naší nabídky tvorby webových stránek a hostingu, jsou uložena data na zabezpečeném serveru našeho smluvního partnera, společnosti Nethost s.r.o. Dále předáváme data související s doručením zásilky přepravním společnostem, zpravidla se zde jedná o kontaktní informace včetně telefinního čísla a e-mailové adresy aby vám přepravce mohl předat informace o času doručení, či vás kontaktovat v případě nezastižení. V žádném případě nepředáváme Vaše data třetím stranám pro poskytování jakékoliv reklamy či pro další nakládání s nimi.

V případě tvorby webových stránek může naše společnost pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama naše společnost a dále uzavřené dohody o mlčenlivosti. 

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)            právo na přístup k osobním údajům;

b)           právo na opravu;

c)            právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)           právo na omezení zpracování údajů;

e)           právo vznést námitku proti zpracování; a

f)            právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@dismedia.cz

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.


Co mám dělat, když chci, abyste vymazali mé údaje?
Je to jednoduché. Pokud si nadále nepřejete, abychom spravovali vaše údaje, napište nám zde klikněte níže a my vaše údaje vymažeme. Vezměte ale prosím na vědomí, že v takovém případě nebudeme schopni poskytovat vám některé zboží či služby v požadované kvalitě.


Máte-li jakékoli další dotazy k problematice ochrany osobních údaje, neváhejte nás kontaktovat.

Těšíme se na další spolupráci s vámi.
 

Dis Media s.r.o.